فراگیرشدن دغدغه فقه نظام امری مهم در حوزه های علمیه است