نشست علمی بررسی و نقد ادلۀ جدید الحاد برگزار می شود