تبیین نظریه «ناجنبش‌های اجتماعی» از اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر