گاه، امداد در حفظ عزت مهم‌تر است از امداد در معیشت