تبیین مفردات و واژه ها در اسلامی کردن علوم انسانی ضروری است