نشست «مطالعات قرآنی در ترکیه و آلمان» برگزار می شود