برشی از زندگی نخبه ایرانی با ۷ فرزند؛ از دست‌فروشی تا اختراع + مستند