نشست معرفی و بررسی کتاب «انقلاب علمی» برگزار می شود