نشست پیامدهای اقتصادی-اجتماعی افزایش قیمت بنزین برگزار می شود