همایش ایران و استعمار بریتانیا در دوره قاجار برگزار می‌شود