خسروپناه: جان مایه گام دوم عبارت است از "نظریه نظام انقلابی"