کنفرانس بین‌المللی اکسیولوژی و ارزش‌ها برگزار می شود