رئیس سازمان تبلیغات: ساختار ستاد اربعین باید تغییر کند