نشست دستاوردهای نظام در حوزه تفسیر و ترجمه قرآن برگزار می شود