نشست آسیب شناسی اندیشه ورزی در ایران معاصر برگزار می شود