مدرسه فرهنگ و پاسخ به پرسش‌هایی ناظر به مسأله عدالت اجتماعی