نشست نقد و بررسی کتاب رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی