کنفرانس بین‌المللی ساختارشکنی و فلسفه ساختارشکن برگزار می شود