تربیت دینی کودک؛ زمینه‌ساز مهارت تصمیم‌گیری آزادانه