نشست خوانش جامعه شناختی وقایع اخیر کشور برگزار می شود