انسان‌شناسی در فلسفه و علوم اسلامی عرفانی و خدامحور است