دیدار و گفتگو با فرهنگ رجایی در خانه گفتمان شهر برگزار می شود