نشست نقد و بررسی کتاب سمبول‌های بنیادین برگزار می شود