از تباین ذاتی الگوی هیأتی با ساختار دولت مدرن تا ظرفیت مدنی هیئت