سیدجعفر مرتضی عاملی حامی بی بدیل جریان مقاومت بود/ بزرگترین سیره نویس تشیع