کرسی امکان تحقق علم دینی در حوزه علوم طبیعی برگزار می شود