حقانیت اسلام را با رویداد ۱۱ سپتامبر و انقلاب اسلامی درک کردم/ بخاطر رعایت حجاب در ایران ماندم