کنفرانس بین‌المللی زنان، آموزش وپرورش وافزایش آگاهی برگزار می‌شود