سیطره متون آموزشی راه هرگونه انتقاد را بسته است/ انقلاب علمی و تمدن اسلامی