دولت فدرال آلمان ۷ میلیون یورو به مساجد آلمان اختصاص داد