بهرام‌پور: باید لحن مناسبت تری برای تفسیر قرآن اتخاذ می‌کردم