وقتی «دیگری» اصالت خود را از دست می‌دهد و تبدیل به شیء می‌شود