پنج اقدام امام عسکری(ع)؛ از تشویق نویسندگان تا گسترش تألیفات