غفلت از وجه سیاسی تفکر از خلأهای فکری ماست/ دور جدید فعالیت روزگار نو