بدون فقه کلان نمی‌توانیم علوم انسانی اسلامی داشته باشیم