اجلاس اصحاب اندیشه با هدف ایجاد شبکه اندیشه‌ورز شکل گرفت