کنفرانس بین‌المللی فلسفه تحلیلی و مثبت‌گرایی منطقی برگزار می‌شود