رویکرد ما در برابر تمدن غرب، استحالۀ آن در تمدن نوین اسلامی است