نشست نقد و بررسی کتاب «ریشه های الهیاتی مدرنیته» برگزار می شود