نشست بررسی و نقد کتاب «فنون و منابع در ایران» برگزار می شود