نشست «تخیل، جغرافیا و دوگانه شرق-غرب» برگزار می شود