راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجازه کنش گری به طبقه متوسط است