کارگاه ارزیابی نظریه انتخاب ویلیام گلاسر برگزار می شود