اهدای یک جایزه ملی به ترجمه قرآن مجید به زبانهای تاتاری و روسی