طب سنتی در ایران ریشه در دارالحکمه ها و حوزه های دینی دارد