شناخت معارف مهدوی ضرورت تردیدناپذیر عصر ماست/ آثار مهدوی و نیازهای روز