سومین نشست شورش حاشیه بر متن؛ خوانش جامعه شناختی وقایع اخیر کشور