اندیشه‌ سیاسی علامه طهرانی متأثر از فلسفه صدرایی و عرفان عملی است