نقش «عوام» در تعظیم شعائر الهی/ وحشتی که به دل دشمنان می افتد