کنفرانس وحدت امسال با حضور میهمانان ویژه برگزار می شود